TranoneT, dịch tiếng việt tốt nhất

TranoneT - interlingual machine translation

     Smart new tool

(Neural,Statistical...) machine translation

Smart technique is used for old tool

Hệ thống đang cập nhật dữ liệu. Hiện có 200 nghìn đơn vị ngôn ngữ.

Liệt kê một số từ có trong máy dịch : Danh từ , Động từ , Phó từ , Tính từ .