Dich tu dong-best machine translation Máy dịch http://www.tranonet.com
Diễn đàn dịch thuật, dịch tự động - dịch máy

Ngôn ngữ các vấn đề còn tồn tại và cách giải quyết : Ngôn ngữ đa phương tiện sẽ phát triển theo xu hướng nào.

Công cụ nào giúp cho các ngôn ngữ có thể gắn kết lại với nhau. Loài người có cần 1 ngôn ngữ duy nhất không?..


Bản dịch hoàn hảo, Có tồn tại hay không? Những tranh luận về chất lượng 1 bản dịch.

"Con ong dùng vòi để với lấy một quả chuối đặt bên ngoài lồng" có phải là thảm họa dịch thuật ?!

Thế nào là bản dịch hoàn hảo. Lỗi dịch do dịch giả hay biên tập viên? Vậy đâu là giải pháp ?...