TranoneT, dịch tiếng việt tốt nhất

TranoneT - interlingual machine translation

     Smart new tool

(Neural,Statistical...) machine translation

Smart technique is used for old tool

Hệ thống đang cập nhật dữ liệu
Sẽ hoạt động tốt hơn vào tháng 12-2019